Ấn Độ

Với số dân khoảng 1,15 tỉ và là nhà của hơn 300 loài nguy cấp, Ấn Độ đang đối mặt với thử thách ngày càng cao để cân bằng giữa việc bảo vệ những chủng loại động vật hoang dã đa dạng một cách đáng ngạc nhiên của mình và việc phát triển đất đai. Sự mâu thuẫn giữa con người và động vật đã tăng đến mức nguy hiểm.

WildAid đã dành suốt 5 năm vừa qua xây dựng một mạng lưới với chính phủ, người nổi tiếng, các đối tác truyền thông và những người ủng hộ động vật hoang dã để truyền bá thông điệp của chúng tôi. Đến nay chúng tôi đã tiếp cận 500 triệu người/tuần ở Ấn Độ. Chương trình của chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì môi trường sống và hành lang di cư cho động vật hoang dã trong khi vẫn tôn trọng các cộng đồng sống ven rừng xung quanh khu vực bảo tồn.

WildAid đang làm việc với Công viên Quốc gia Corbett – công viên quốc gia lâu đời nhất của Ấn Độ và đồng thời là nhà cho một tổ hợp phong phú nhất các loài động vật có vú. Ưu tiện hiện tại của chúng tôi là mua và trang bị cho các đơn vị phản ứng nhanh, đảm bảo an toàn các tuyến đường di cư cho động vật hoang dã và làm việc với cộng đồng xung quanh để nâng cao nhận thức và khuyến khích quản lý.