CHƯƠNG TRÌNH

TÊ TÊ

Tê tê là ​​loài động vật có vú bị buôn bán nhiều nhất trên thế giới

Tê tê là thú ăn kiến ​​có vảy, là động vật sống về đêm và có thể cuộn mình lại thành quả bóng khi bị đe dọa. Chúng hiếm khi được nhìn thấy trong tự nhiên và rất khó nuôi trong điều kiện nuôi nhốt. Tuy nhiên, tê tê đã trở thành loài động vật có vú hoang dã bị buôn bán nhiều nhất trên thế giới. Ước tính có tới 200.000 con được lấy từ tự nhiên hàng năm trên khắp châu Phi và châu Á. Thịt của chúng được một số người ở Trung Quốc và Việt Nam coi là món ăn ngon, trong khi vảy và bào thai của chúng được dùng trong Y học cổ truyền Trung Quốc để điều trị một loạt bệnh từ viêm khớp đến ung thư. Tê tê cũng được sử dụng trên khắp châu Phi trong y học cổ truyền.

Những trường hợp đang nguy cấp mặc cho những nổ lực bảo vệ

Vào đầu năm 2017, cả tám loài tê tê đã được bảo vệ đầy đủ khỏi buôn bán thương mại xuyên biên giới theo luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, hoạt động buôn bán bất hợp pháp vẫn tiếp tục diễn ra và vào năm 2019, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tuyên bố rằng tình trạng của ba trong số tám loài tê tê đã trở nên nguy cấp hơn khi cập nhật vào Sách Đỏ các loài bị đe dọa: Hai loài tê tê châu Phi, tê tê bụng trắng và tê tê đất khổng lồ, đã chuyển từ danh mục “Sẽ nguy cấp” sang “Nguy cấp” cùng với tê tê Ấn Độ, trong khi tê tê Philippines chuyển từ “Nguy cấp” sang “Cực kỳ nguy cấp”, cùng với tê tê Sunda và tê tê Trung Quốc.

A 2015 WildAid survey found that 70% of respondents in China believed pangolin scales had medicinal value. Eighteen months after launching our campaign, this figure had dropped 28.5% (in 2017, 50% believed in the medicinal value of scales), demonstrating the impact of our messaging on people’s perceptions of pangolins. Still, the number of respondents admitting to having purchased pangolin products continued to hover around 9% in 2017, indicating there is still demand for the products, and more work to be done.

In addition to our communications campaign, we have convened pangolin experts, academics and traditional medicine practitioners to align efforts aimed at ending the medicinal use of scales. 

We’ve also worked to improve enforcement capacity, working with our partners in China and Vietnam to train over 350 enforcement authorities on understanding the illegal trade, how to quickly identify illegal pangolin products, and how to handle confiscated animals. These training sessions have helped produce record breaking seizures in 2019. In October, the anti-smuggling bureau of Hangzhou Customs and the public security department in Wenzhou, Zhejiang province, announced they had seized over 25 tonnes of smuggled pangolin scales and detained 18 suspects, just six months after a WildAid-sponsored training in Zhejiang.

WildAid has been on the front lines of the fight for pangolins, launching its public awareness campaign in 2016, which aims to eliminate demand for pangolins in the world’s two largest markets – China and Vietnam – through behavior change campaigns designed to educate consumers and make consumption of pangolin products socially unacceptable. Enlisting the power and reach of legendary ambassadors like Jackie Chan and China’s superstar Angelababy, and working closely with government and media partners, we have reached some 800 million viewers in these countries with our messaging across dozens of TV networks and on over 160,000 video screens in subways, airports, bus stops, hospitals and shopping centers.

 

Một cuộc khảo sát của WildAid năm 2015 cho thấy 70% người được hỏi ở Trung Quốc tin rằng vảy tê tê có giá trị y học. Mười tám tháng sau khi khởi động chiến dịch của chúng tôi, con số này đã giảm 28,5% (vào năm 2017, 50% tin vào giá trị y học của vảy), cho thấy tác động của thông điệp của chúng tôi đối với nhận thức của mọi người về tê tê. Tuy nhiên, số người được hỏi thừa nhận đã mua các sản phẩm từ tê tê tiếp tục dao động ở mức 9% trong năm 2017, cho thấy nhu cầu về sản phẩm vẫn còn và nhiều việc phải làm.

Ngoài chiến dịch truyền thông của mình, chúng tôi đã triệu tập các chuyên gia về tê tê, học giả và các nhà y học cổ truyền để điều chỉnh các nỗ lực nhằm chấm dứt việc sử dụng quy mô làm thuốc.

Chúng tôi cũng đã làm việc để nâng cao năng lực thực thi, làm việc với các đối tác của chúng tôi ở Trung Quốc và Việt Nam để đào tạo hơn 350 cơ quan thực thi về việc buôn bán bất hợp pháp, cách nhanh chóng xác định các sản phẩm tê tê bất hợp pháp và cách xử lý động vật bị tịch thu. Các khóa đào tạo này đã giúp tạo ra các vụ bắt giữ phá kỷ lục vào năm 2019. Vào tháng 10, Cục chống buôn lậu của Hải quan Hàng Châu và sở công an ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, thông báo họ đã thu giữ hơn 25 tấn vảy tê tê nhập lậu và bắt giữ 18 nghi phạm, chỉ sáu tháng sau một khóa đào tạo do WildAid tài trợ ở Chiết Giang.

Khởi động chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng vào năm 2016, nhằm mục đích loại bỏ nhu cầu về tê tê ở hai thị trường lớn nhất thế giới – Trung Quốc và Việt Nam – WildAid đã đi đầu trong cuộc chiến vẩy tê tê thông qua các chiến dịch thay đổi hành vi người tiêu dùng và việc tiêu thụ của các sản phẩm tê tê về mặt xã hội là không thể chấp nhận được. Tận dụng sức mạnh và tầm với của những đại sứ huyền thoại như Thành Long và siêu sao Angelababy của Trung Quốc, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các đối tác truyền thông và chính phủ, chúng tôi đã tiếp cận khoảng 800 triệu người xem ở các quốc gia này với thông điệp của chúng tôi trên hàng chục mạng truyền hình và trên hơn 160.000 màn hình video ở tàu điện ngầm, sân bay, bến xe buýt, bệnh viện và trung tâm mua sắm.

TIN TỨC KHÁC VỀ TÊ TÊ

CHƯƠNG TRÌNH KHÁC

CHƯƠNG TRÌNH

TÊ GIÁC

CHƯƠNG TRÌNH

HỔ